is media

Poslouchej rádio Menu

Nezávislý správce práv

K posílení právní ochrany uživatelů autorských práv a zastupovaných Nositelů autorských práv se IS Media s.r.o. od dne 14. 7. 2017 stala Nezávislým správcem práv zapsaným v seznamu vedeného Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem.: MK ČR NSP 2/2017 – https://www.mkcr.cz/seznam-nezavislych-spravcu-prav-1640.html

 

Nezávislý správce práv představuje vhodnou alternativu ke kolektivním správcům OSA, INTERGRAM, OAZA, a přináší významný prospěch nejen pro zastupované Nositele autorských práv, ale také pro uživatele autorských práv, a to:

 

Výhody pro Nositele autorských práv

1) Zvýšení hranosti hudby Nositele práv v ČR a v zahraničí – zejm. prostřednictví produktů IS Media (Web Radio, IS Radio, IS TV) a Soundreef Ltd.

2) Propagace - propagace Nositelů práv a nahrávek hudby na web. stránkách, Youtube a Facebooku Nezávislého správce práv

3) Bezplatná registrace – za uzavření Smlouvy o zastupování není požadován žádný registrační poplatek

4) Právní ochrana a poradenství – vybírání a rozdělování licenčních odměn, právní ochrana zastupovaných děl před neoprávněným užitím ze strany třetích osob a zabezpečení právního poradenství v oblasti autorského práva - podrobněji viz v sekci Právní ochrana a zastupování

 

Výhody pro Uživatele autorských práv

1) Cenově výhodná alternativa – až o 50% nižší ve srovnání s celkovými licenčními odměnami vybíranými kolektivními správci OSA, INTERGRAM, OAZA

2) Vznik konkurenčního prostředí - zamezení budoucího jednostranného neomezeného zvyšování poplatků ze strany kolektivních správců OSA, INTERGRAM, OAZA a jejich monopolu

3) Propagace - propagace hlavních Uživatelů na webových stránkách a sociálních sítích Nezávislého správce práv

4) Právní ochrana a poradenství právní ochrana před případným nekalým jednáním kolektivních správců OSA, INTERGRAM, OAZA a jejich kontrolorů – např. Collective Intelligence, a zajištění komplexního právního zastupování v soudních a jiných řízeních – podrobněji viz v sekci Právní ochrana a zastupování

 

Rozsah zastupování

Nezávislý správce práv má stejně silné právní postavení jako kolektivní správci OSA, INTERGRAM, OAZA, a zastupuje více než 3800 Nositelů práv (autorů a výkonných umělců), a to ať již na základě Smluv o zastupování či na základě reciproční smlouvy s anglickým Nezávislým správcem práv – Soundreef Ltd.

 

V rámci kolektivní správy práv Nezávislý správce práv zastupuje Nositele práv k níže uvedeným způsobům užití díla:

 

- právo na sdělování díla veřejnosti prostřednictvím počítačové nebo obdobné sítě (§ 18 odst. 2 AZ),

- právo na provozování díla ze záznamu a jeho přenos (§ 20 AZ)

- právo na vysílání díla rozhlasem a televizí (§ 21 AZ),

- právo k užití hudebních děl online, včetně udělení licence pro více území (§ 100 AZ)

 

Ve zbylém rozsahu pak společnost IS Media s.r.o. zastupuje Nositele práv prostřednictvím příslušných kolektivních správců.

 

Formuláře a jiné právní dokumenty pro Uživatele autorských práv:

Licenční smlouva k provozování díla ze záznamu a jeho přenos a užití online (§ 18 odst. 2, § 20, § 100 Autorského zákona) [pdf] [docx]

Licenční smlouva k vysílání díla rozhlasem a televizí (§ 21 Autorského zákona) [pdf] [docx]

Sazebník Nezávislého správce práv (platný od 14.7.2017) [pdf]

 

Formuláře a jiné právní dokumenty pro Nositele autorských práv:

Rozúčtovací řád [pdf]

Smlouva o zastupování – jednotlivec [pdf] [docx]

Smlouva o zastupování – hudební skupina [pdf] [docx]

Plná moc – jednotlivec [pdf] [docx]

Plná moc – společný zástupce hudební skupiny [pdf] [docx]

Ohláška děl Nositele práv – jednotlivec [pdf] [docx]

Ohláška děl Nositele práv – hudební skupina [pdf] [docx]